PRACA ORYGINALNA
KOSZTY ENERGII W ROLNICTWIE POLSKIM
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie
Data akceptacji: 15-09-2013
Data publikacji: 15-09-2013
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;336(3):82–98
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu jest próba oceny zmian kosztów energii w rolnictwie polskim oraz ich struktury. Zakres czasowy analizy obejmuje lata 2000–2011. Zakres asortymentowy ograniczono do tych nośników energii, mających zastosowanie w rolnictwie, dla których w publikacjach GUS dostępne są ceny zakupu w poszczególnych latach okresu objętego analizą. Są to: węgiel kamienny energetyczny, węgiel brunatny, koks, olej napędowy, lekki olej opałowy, ciężki olej opałowy, benzyna silnikowa, gaz ciekły (LPG) gaz ziemny wysokometanowy i zaazotowany, energia elektryczna i energia cieplna. Z powodu braku niezbędnych danych pominięto drewno i torf, paliwa odpadowe stałe, brykiety węgla kamiennego, których zużycie jest uwzględnione w publikacjach GUS, brak jest jednak informacji o ich cenach. Z paliw nieuwzględnionych w niniejszej analizie jedynie drewno i torf mają znaczący udział w strukturze nakładów energii w rolnictwie. Nośniki energii uwzględnione w niniejszej analizie stanowiły w latach 2000–2011 od 84,1 do 88,6% (średnio 86,8%) całkowitych nakładów energii w rolnictwie. Stanowią zatem wystarczającą reprezentację w badaniach zmian kosztów energii w tym dziale gospodarki narodowej.
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600