PRACA ORYGINALNA
WPŁYW INTEGRACJI W ŁAŃCUCHU DOSTAW NA EFEKTYWNOŚĆ SEKTORA PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Data akceptacji: 15-09-2013
Data publikacji: 15-09-2013
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;336(3):99–111
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W ramach opracowania zaprezentowano teoretyczne podłoże związku pomiędzy stopniem integracji a poziomem efektywności. Do analizy zależności wykorzystano koncepcję pomiaru efektywności bazującą na zastosowaniu metody SFA, do modelu jako zmienną włączono wskaźnik stopnia integracji SCIDM opracowany w ramach autorskiego podejścia. Próbę badawczą stanowiły przedsiębiorstwa sektora przetwórstwa mięsa w Polsce. W wyniku przeprowadzonych analiz sformułować można teoretyczne (1), jak i praktyczne (2) wnioski. (1) Podczas analizy efektywności przedsiębiorstw należy mieć na uwadze nie tylko ich wewnętrzne działania, ale również relacje z otoczeniem. Bezspornym jest, że w celu zapewnienia poprawy efektywności każde przedsiębiorstwo powinno tworzyć symbiotyczne relacje z dostawcami i klientami. Zagadnienie to podejmowane jest na łamach literatury naukowej. Elementami wskazującymi na słabości teorii równowagi rynkowej są: asymetria informacji i powstające na jej bazie koszty transakcyjne (w tym powiązane z nimi prawa własności, efekty zewnętrzne i niepewność zawierania transakcji) oraz rosnące efekty skali. Elementy te mogą powodować powstawanie zachęty dla uczestników rynku, aby wspólnie szukać rozwiązania w formie różnych form organizacyjnych, które skompensowałyby te funkcjonalne słabości rynku (lub ewentualnie wykorzystały je). Omawiane aktywności określane są mianem powiązań z zewnętrznymi partnerami w formie integracji. Takie nieegoistyczne kooperatywne formy są konieczne dla osiągnięcia optymalnych stanów gospodarki. (2) Jak wykazano w opracowaniu metoda SFA może być przydatnym narzędziem do oceny efektywności przedsiębiorstw. W proponowanym podejściu do modelu włączono jedną zmienną objaśniającą należącą do wektora zi, tj. zmienną charakteryzującą stopień integracji w łańcuchu dostaw (zmienna SCIDM). Należy zaznaczyć, iż oszacowania parametrów z wektora zi określają siłę wpływu danej zmiennej na zwiększanie poziomu nieefektywności badanej grupy. Wartość ujemna parametru wskazuje, zatem, na pozytywny wpływ na efektywność. Z przedstawionych argumentów wynika, iż istnieją teoretyczne podstawy oraz dowody na pozytywną relację między integracją w łańcuchu dostaw a efektywnością. W tym kontekście autorzy postulują o stworzenie odpowiednich konstrukcji i metod, które pomogą opisać i wyjaśnić związek między integracyjnymi praktykami a wydajnością przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw [16]. Opracowanie może być traktowane jako kolejny krok w ramach dyskusji w literaturze na temat metodologicznego wyjaśnienia relacji między integracją i efektywnością.