PRACA ORYGINALNA
GOSPODARSTWA EKOLOGICZNE W LATACH 2005-2010
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
Data publikacji: 16-06-2014
Data akceptacji: 16-06-2014
 
Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2014;339(2):39–58
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Cechą konstytutywną gospodarstw ekologicznych jest prowadzenie zrównoważonej dzia-łalności rolniczej zgodnie z wymogami gleby, roślin i zwierząt. Systematyczny wzrost poten-cjału gospodarstw ekologicznych w Polsce należy uznać za pozytywny i pożądany kierunek w rozwoju rolnictwa, a to ze względu na rozliczne korzyści środowiskowe, ekonomiczne i spo-łeczne, jakie one przynoszą, jak też wpisywanie się w przyszły model rolnictwa, bazującego na zasobach odnawialnych i przyjaznego dla środowiska przyrodniczego i społecznego obszarów wiejskich. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych cech gospodarstw ekolo-gicznych i ich struktur produkcyjno-ekonomicznych na tle ogółu gospodarstw indywidualnych oraz zmian jakie zaszły w tym zakresie w latach 2005-2010.
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600