PRACA ORYGINALNA
CZYNNIKI WARUNKUJĄCE OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI WYBRANYCH PRODUKTÓW ROLNICZYCH W PERSPEKTYWIE 2020 ROKU
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa
 
 
Data akceptacji: 27-03-2015
 
 
Data publikacji: 27-03-2015
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;342(1):55-71
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zmienność warunków gospodarowania sprawia, że rolnicy coraz częściej korzystają z różnych narzędzi pomocnych w procesie decyzyjnym. Wzrasta także zapotrzebowanie na wyniki prognoz i projekcji, ich celem jest inspiracja do podjęcia działań zmierzających do utrwalenia kierunku rozwoju uznanego za korzystny lub do przeciwdziałania kierunkowi rozwoju, który uznaje się za niepożądany. Wyniki projekcji na 2020 rok sporządzonej w warunkach przeciętnych, tj. wynikających z tendencji długookresowej wskazują na obniżenie opłacalności uprawy pszenicy ozimej o 2,4 p.p., a jęczmienia jarego o 8,6 p.p., ze względu na silniejszą dynamikę wzrostu kosztów niż przychodów. W przypadku uprawy żyta i rzepaku ozimego przewiduję się poprawę opłacalności, odpowiednio o 6,2 i 4,8 p.p. Natomiast opłacalność uprawy buraków cukrowych prawdopodobnie pozostanie na poziomie zbliżonym do lat bazowych dla projekcji (2011-2013). Badania wykazały, że wahania cen sprzedaży wynikające ze zmienności w latach mają silniejszy wpływ na poziom dochodu niż wahania plonu. Żyto i rzepak wyróżnia największa wrażliwość na wahania plonu i ceny. Ważnym elementem rachunku opłacalności są także koszty, spośród badanych ziemiopłodów uprawa żyta charakteryzowała się największą wrażliwością, oznacza to, że jednostkowa zmiana ich poziomu najsilniej oddziaływała na zmianę dochodu.
Journals System - logo
Scroll to top