PRACA ORYGINALNA
EFEKTYWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW WIELKOTOWAROWYCH W ROLNICTWIE
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB Warszawa
Data akceptacji: 22-06-2010
Data publikacji: 22-03-2010
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2010;324(3):43–63
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Efektywność to nader złożona kategoria ekonomiczna, prakseologiczna i systemowa. Odnosi się to do jej treści (definiowania), zakresu ujmowanych w niej zjawisk i procesów, pomiaru oraz determinant. W artykule skoncentrowano się jednak tylko na mikroefektywności i to na jej wymiarze finansowym, a po części również organizacyjnym. Przedsiębiorcy rolni muszą przecież w pierwszym rzędzie zapewnić płynność i wypłacalność oraz rentowność swoim organizacjom. Z drugiej jednak strony, natura działalności rolniczej zmusza ich do wprowadzenia do zbioru ograniczeń decyzyjnych także środowiskowych i społecznych aspektów zrównoważenia. Jest to rozsądny kompromis. Coraz bardziej przedsiębiorcy rolni zmuszeni będą jednakże do tego, by stawali się rzeczywiście przedsię-biorczymi menedżerami i/lub właścicielami. Przedsiębiorczość organizacyjna bowiem, tak w wymiarze strategicznym, jak i operacyjnym, to coraz bardziej zyskujący na znaczeniu instrument osiągania przewagi konkurencyjnej. Na pewno problemy te warto podejmować również w ekonomice rolnictwa.