PRACA ORYGINALNA
WYDAJNOŚĆ I DOCHODOWOŚĆ PRACY W ROLNICTWIE W ŚWIETLE RACHUNKÓW EKONOMICZNYCH DLA ROLNICTWA
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
Data akceptacji: 22-06-2010
Data publikacji: 22-03-2010
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2010;324(3):19–42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i objęcie krajowego rolnictwa instrumentarium Wspólnej Polityki Rolnej w sposób zasadniczy zmieniło warunki jego funkcjonowania. Członkostwo w strukturach UE przekłada się bowiem na nieograniczony dostęp do ogromnego rynku zbytu, a także, co szczególnie istotne dla producentów rolnych, stwarza nowe możliwości kreowania dochodów z tytułu wielkości rynku UE oraz realizacji subwencji w ramach WPR. W prezentowanym artykule skoncentrowano się na problematyce wydajności i dochodowości rolnictwa, biorąc głównie pod uwagę dwa podstawowe indykatory, jakimi są: wartość dodana netto i dochód przedsiębiorców rolnych w przeliczeniu na odpowiednią jednostkę zatrudnienia. W pierwszej części artykułu omówiono materiały źródłowe i założenia metodyczne. Przedstawiono w nim sekwencyjny rachunek tworzenia dochodu na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa oraz koncepcję systemowej analizy wydajności i dochodowości pracy w rolnictwie. W drugiej części zaprezentowano wyniki badań empirycznych, na które składają się: analiza tworzenia dochodu, analiza systemowa dochodowości pracy oraz analiza ilościowa siły i kierunku wpływu czynników determinujących poziom wydajności i dochodowości pracy w rolnictwie.