PRACA ORYGINALNA
EFEKTYWNOŚĆ TECHNICZNA GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARÓW DZIAŁALNOŚCI I TYPU PRODUKCYJNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnosciowej - Państwowy Instytut Badawczy
Data publikacji: 18-12-2019
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;361(4):106–128
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono efektywność techniczną wykorzystania zasobów produkcyjnych dla próby badawczej Polskiego FADN, reprezentującej zbiorowość generalną gospodarstw rolnych, odpowiadającą za ponad 90% towarowej produkcji w kraju. Zbadano, jaki wpływ na efektywność wywierają rozmiary działalności mierzone powierzchnią użytków rolnych i standardową produkcją (wielkością ekonomiczną) oraz typ produkcyjny. We wszystkich przypadkach stwierdzono nieliniowe zależności, a krzywa efektywności technicznej dla cech grupujących opartych o rozmiar działalności przyjmowała kształt litery U. Obserwowane w licznych badaniach odstępstwa od kształtu tych zależności mogą więc wynikać niejednokrotnie nie tylko z wyboru metody pomiaru, ale również z braku reprezentatywności dla całej struktury agrarnej badanych gospodarstw rolnych. Oceniając wpływ ukierunkowania produkcyjnego na efektywność techniczną bez uwzględnienia zróżnicowania grup pod względem rozmiarów działalności, zwłaszcza przy zróżnicowanym przyporządkowaniu do odmiennych klas wielkości ekonomicznej, może w wielu przypadkach prowadzić do błędnych wniosków.