PRACA ORYGINALNA
ŚWIADOMOŚĆ ŚRODOWISKOWA ROLNIKÓW A WYBRANE ELEMENTY CHARAKTERYSTYKI GOSPODARSTW
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Data publikacji: 18-12-2019
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;361(4):55–81
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Głównym celem artykułu była ocena postrzegania przez rolników wpływu rolnictwa na środowisko naturalne oraz identyfikacja cech gospodarstw zarządzanych przez rolników różniących się stopniem świadomości środowiskowej. Badaniami objęto 600 gospodarstw towarowych z terenu całej Polski uczestniczących w FADN. Ocenę świadomości rolników w przedmiotowym zakresie przeprowadzono z wykorzystaniem skali Likerta. W zależności od uwzględnionego elementu środowiska naturalnego od ok. 30 do 60% rolników było świadomych negatywnego wpływu produkcji rolniczej na przyrodę. Głównym motywem uzasadniającym potrzebę ochrony przyrody jest zdaniem badanych rolników troska o zdrowie – stosunkowo niewielu rolników wiąże potrzebę ochrony środowiska z warunkami działalności gospodarczej. Przeprowadzone analizy wykazały też, że rolnicy świadomi negatywnego wpływu produkcji rolniczej na środowisko naturalne prowadzili gospodarstwa o przeciętnie większym potencjale produkcyjnym, wyższej intensywności i lepszych wynikach ekonomicznych. Wyższy poziom świadomości rolników z gospodarstw prowadzących bardziej intensywną produkcję przeczy tezie, że rolnicy intensywnie gospodarujący nie dostrzegają problemów środowiskowych.