PRACA ORYGINALNA
SUBSYDIA A EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNO-FINANSOWA GOSPODARSTW ROLNYCH OSÓB FIZYCZNYCH
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej - PIB Warszawa
Data akceptacji: 15-09-2013
Data publikacji: 15-09-2013
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;336(3):25–43
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Podstawowym celem artykułu jest uzupełnienie luki w badaniach nad wpływem subsydiowania na efektywność ekonomiczno-finansową poprzez odwołanie się do danych z panelu 6173 gospodarstw osób fizycznych tworzących Polski FADN. Okres analizy obejmuje lata 2005-2010, jednak główna uwaga koncentruje się na ostatnim roku podanego szeregu. Po krótkim wprowadzeniu przedstawiono pomiar efektywności ekonomiczno-finansowej i relacje opisujące zależność gospodarstw od subsydiów. Następnie dokonano standardowej analizy wskaźnikowej. Do pogłębienia zależności zastosowano natomiast regresję wieloraką. Całość rozważań zakończona została podsumowaniem.