PRACA ORYGINALNA
Produkcja warzyw w systemie ekologicznym i konwencjonalnym
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej - PIB
 
 
Data akceptacji: 15-12-2013
 
 
Data publikacji: 15-12-2013
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;337(4):87-99
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dynamicznemu rozwojowi rolnictwa ekologicznego w Polsce towarzyszy wzrost konsumpcji produktów ekologicznych. Z badań wynika, że najczęściej nabywanymi produktami rolnictwa ekologicznego są warzywa. Uprawa warzyw polowych w obecnej skali nie zaspokaja rosnącego zapotrzebowania. Trudno jednak przewidywać wzrost tej produkcji ze względu na wymagania związane z technologią uprawy, a przy tym koniecznością respektowania ograniczeń obowiązujących rolnictwo ekologiczne. Dowodem na to jest zmniejszenie udziału certyfikowanych upraw warzywnych w strukturze użytków rolnych ekologicznych (certyfikowanych) z 1,4 do 1,0% w latach 2004-2011. Do rozwoju tego kierunku produkcji rolniczej nie przekonują też wyniki dochodowości gospodarstw ekologicznych specjalizujących się w uprawie warzyw, wyselekcjonowanych z próby Polskiego FADN. Analiza efektów produkcyjno-ekonomicznych grupy gospodarstw z ekologiczną uprawą warzyw, wykonana na tle podobnych gospodarstw konwencjonalnych wykazała, że choć pozostają one konkurencyjne pod względem dochodowym, to różnica w dochodzie netto wynosiła tylko około 10 tys. zł, przy średniej powierzchni użytków rolnych 21 ha. Różnica ta spowodowana była nieco wyższymi dopłatami. Co jednak istotne, dopłaty do działalności operacyjnej łącznie w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych były wyższe tylko o 345 zł, mimo uprzywilejowania gospodarstw ekologicznych w pozyskaniu dopłat ekologicznych. W tej sytuacji nadwyżka w dochodzie gospodarstw ekologicznych w odniesieniu do gospodarstw konwencjonalnych wydaje się być niewspółmierna do wniesionego wysiłku, obowiązku respektowania rygorów produkcyjnych, by stanowić zachętę do podejmowania produkcji warzyw systemem ekologicznym.
Journals System - logo
Scroll to top