PRACA ORYGINALNA
PROBLEM GEOGRAFICZNEGO ZAKRESU RYNKÓW/SEKTORÓW W DOBIE GLOBALIZACJI I REGIONALIZACJI
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Data akceptacji: 17-03-2014
Data publikacji: 17-03-2014
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;338(1):3–21
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przyjęto dwa cele. Pierwszym celem było przedyskutowanie problemu granic geograficznych sektorów/rynków w warunkach globalizacji i regionalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki rolno-żywnościowej. Dyskusja była oparta na szerokim przeglądzie różnorodnych źródeł - analizie poddano literaturę z zakresu ekonomii i geografii ekonomicznej, zarządzania strategicznego, marketingu oraz logistyki. Podjęto problematykę pojęć rynku i sektora oraz znaczenia ich wymiaru geograficznego. W tym kontekście przedyskutowano rolę odległości i obszaru dla gospodarowania. Omówiono procesy globalizacji i rozwoju regionalnych ugrupowań integracyjnych. Wskazano również ich znaczenie dla gospodarki rolno-żywnościowej oraz podjęto dyskusję z dotychczasowym podejściem stosowanym do oceny poziomu zglobalizowania przemysłu spożywczego. Drugim celem było zaproponowanie koncepcji określania granic geograficznych sektorów/rynków. Omówiono istniejące metody oceny potencjału globalizacyjnego sektora. Następnie, kompilując elementy omówionych podejść oraz rozszerzając wachlarz uwzględnianych stopni możliwych zakresów przestrzennych, zaproponowano własne podejście. Istnieje potrzeba dalszych badań w tym zakresie, a w szczególności podjęcie prób określania zasięgów geograficznych sektorów, w tym rolno-żywnościowych. Można wykorzystać w tym względzie koncepcję zaproponowaną w artykule. W tym celu wskazana byłaby by jej dalsza operacjonalizacja oraz praktyczne testowanie w ocenie zakresów geograficznych rynków.