PRACA ORYGINALNA
METODY WYCENY DÓBR NIERYNKOWYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Data akceptacji: 15-09-2013
Data publikacji: 15-09-2013
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;336(3):143–150
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dzięki porównaniu cen różnych dóbr, możemy wnioskować, jak istotne społecznie jest skierowa-nie posiadanych przez gospodarkę zasobów, by zaspokoić określone potrzeby społeczne. Obecny dorobek w zakresie ekonomii wskazuje na istotne znaczenie nie tylko samej informacji o wartości dobra, ale także jej kanalizowania w celu powstania określonych instytucji koordynujących funkcjonowanie dóbr nierynkowych. W małym jednak stopniu mechanizm ten rozpoznany jest w odniesieniu do rolnictwa. Metody wyceny dóbr nierynkowych wykształciły się dopiero kilka-dziesiąt lat temu. Przedstawione w pracy wyniki ich zastosowania w odniesieniu do obszarów wiejskich jasno pokazują, że za ich pomocą można dokonywać wyceny dóbr, które nie występują na rynku, a których wycena jest potrzebna, z punktu widzenia przede wszystkim tworzenia poli-tyki wsparcia i rozwoju.