PRACA ORYGINALNA
KONSEKWENCJE ZNIESIENIA KWOT MLECZNYCH DLA POLSKIEGO ROLNICTWA Z UWZGLĘDNIENIEM ZRÓŻNICOWANIA REGIONALNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
Data akceptacji: 21-06-2010
Data publikacji: 21-06-2010
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2010;323(2):62–74
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem badań jest symulacja skutków zniesienia kwot mlecznych dla producentów mleka w Polsce z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego. Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu modelu równowagi cząstkowej CAPRI (Common Agricultural Policy Regionalised Impact) umożliwiającego analizę wpływu zmian w polityce rolnej na sektor rolny w Unii Europejskiej w ujęciu krajowym oraz regionalnym. W badaniach przyjęto dwa scenariusze interwencji na rynku mleka. W pierwszym z nich uwzględniono, w myśl decyzji Komisji Europejskiej, likwidację kwot mlecznych po 2015 roku natomiast w drugim – kontynuację systemu kwotowania produkcji mleka. Przeprowadzona symulacja modelowa wykazała, że niezależnie od analizowanego scenariusza na poziomie kraju produkcja mleka, wydajność i pogłowie w 2020 roku będą kształtowały się podobnie. Wyraźnie różne byłyby natomiast rezultaty scenariuszy w poszczególnych regionach. Brak interwencji kwotowej może bowiem doprowadzić do utrwalenia istniejących struktur produkcji mleka i wzmocnienia procesu polaryzacji tej produkcji. Nastąpiłby zatem wzrost efektywności sektora w skali kraju przy jednoczesnym pogłębieniu różnic rozwojowych tego sektora pomiędzy regionami. Przeprowadzona symulacja uwzględniająca kontynuację kwotowania wskazuje natomiast, że produkcja mleka relatywnie bardziej zaczęłaby wzrastać w regionach o wyjściowo gorszej sytuacji strukturalnej, niż w regionach, które charakteryzują się wyższymi wskaźnikami produkcji. Na skutek interwencji kwotowej następuje zatem tendencja do wyrównywania warunków produkcji w skali kraju.