PRACA ORYGINALNA
GLOBALIZACJA AGROBIZNESU: SPECYFIKA, WYMIARY, KONSEKWENCJE
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa Warszawa
Data akceptacji: 21-06-2010
Data publikacji: 21-06-2010
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2010;323(2):6–26
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Opracowanie poświęcone jest aktualnym i kontrowersyjnym zagadnieniom globalizacji agrobiznesu. Autor omawia takie zagadnienia jak zakres i głębokość procesów globalizacyjnych w poszczególnych ogniwach agrobiznesu w tym szczególnie w rolnictwie, specyfikę tego procesu w tym sektorze gospodarki oraz wymiary globalizacji agrobiznesu w tym koncentrację podmiotową, procesy unifikacji prawa w układzie transterytorialnym, migracje siły roboczej, unifikację modeli konsumpcji żywności, inwestycje zagraniczne w agrobiznesie oraz transmisję sygnałów rynkowych w warunkach globalizacji. W zakończeniu omówione zostały główne możliwe konsekwencje globalizacji agrobiznesu.