PRACA ORYGINALNA
EFEKTYWNOŚĆ POLSKIEGO ROLNICTWA W LATACH 1998-2009
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Data akceptacji: 19-12-2011
Data publikacji: 19-12-2011
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;329(4):59–75
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem badania było: zbadanie efektywności technicznej rolnictwa poprzez określenie współczynników efektywności technicznej, opracowanie rankingu efektywności rolnictwa przy zastosowaniu metody superefektywności DEA, próba wyjaśnienia efektywności rol-nictwa przy zastosowaniu indeksu produktywności całkowitej Malmquista (TFP) oraz określenie efektywności rolnictwa metodą SFA dla poszczególnych badanych lat oraz w czasie. Analizie poddano wyniki rolnictwa w układzie wojewódzkim. Wartość przeciętnych współczynników efektywności technicznej DEA w poszczególnych latach wahała się w graniach 99,3%-100,0%, a wartość indeksu produktywności całkowi-tej Malmquista w latach 1998-2009 wyniosła 9,4%, przy czym na jego wzrost miał wpływ indeks zmian technologicznych (9,4%) rocznie. Obliczenia współczynników efektywności wykonane przy zastosowaniu modeli BC1 i BC2 stochastycznej funkcji granicznej (SFA) potwierdziły .wysoką efektywność polskie-go rolnictwa w analizowanych latach. W przypadku modelu BC1 wahała się ona od 86,7% (2002) do 100% (2006, 2007). Rozwiązania modelu BC2 dostarczyły nieznacznie niższych wyników w porównaniu z wynikami modelu BC1. Współczynniki efektywności w tym modelu wynosiły od 86,3% (2001) do 99,8 (1998). Współczynniki efektywności SFA obliczone w czasie wykazują systematyczny wzrost. W modelu BC1 w 1998 r. współczynnik efektywności wynosił 45,0%, a w 2009 r. osiągnął wartość 78,4%, natomiast w modelu BC2 współczynniki efektywności wynosiły 52,2% w 1998 r. i 96,9% w 2009 r.