PRACA ORYGINALNA
BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE KONSEKWENCJE WOJNY W UKRAINIE DLA POLSKIEGO HANDLU PRODUKTAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Agricultural and Food Economics National Research Institute
 
2
Institute of Central Europe
 
 
Data nadesłania: 04-05-2023
 
 
Data ostatniej recenzji: 16-06-2023
 
 
Data akceptacji: 09-08-2023
 
 
Data publikacji: 27-09-2023
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2023;376(3):66-90
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
F13
F14
F15
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Trwająca wojna w Ukrainie wiąże się z szeregiem negatywnych i długookresowych konsekwencji makroekonomicznych dla Polski i innych krajów, zarówno w obszarze wymiany handlowej i utrzymania łańcuchów dostaw, jak i bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych. Wpływ ten dotyka wiele podmiotów z sektora spożywczego i rolnego. Celem artykułu jest ocena skutków wojny w Ukrainie na polski handel rolno-spożywczy. W pracy dokonano charakterystyki potencjału produkcyjnego i handlowego Ukrainy, określono tendencje w polskim handlu rolno-spożywczym z Ukrainą po 24 lutego 2022 r. oraz zidentyfikowano główne skutki dla polskiego handlu rolno-spożywczego wynikające z trwającego konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy. W artykule zastosowano kilka metod badawczych, począwszy od przeglądu literatury oraz analizy dokumentów, poprzez statystyczno-opisową metodę analizy danych produkcyjnych i handlowych po wskaźniki konkurencyjności: wskaźnik ujawnionych przewag komparatywnych (RCA) oraz wskaźnik pokrycia importu eksportem (TC). Przeprowadzone badania wskazują, że w 2022 r. polski import produktów rolno-spożywczych z Ukrainy w ujęciu wartościowym wzrósł blisko trzykrotnie w porównaniu z 2021 r., osiągając 2,8 mld EUR, co zwiększyło presję konkurencyjną na wewnętrznym rynku. Dodatkowo udowodniono, że tylko część produktów rolno- -spożywczych sprowadzanych z Ukrainy jest przedmiotem wzajemnej polsko-ukraińskiej konkurencji na rynku unijnym. Dotyczy to m.in. takich produktów jak: pszenica, mięso drobiowe, jaja ptasie, mrożonki owocowe, ale również wysoko przetworzonych wyrobów spożywczych, w tym wyrobów cukierniczych i pieczywa cukierniczego. Dalszy rozwój handlu produktami rolno-spożywczymi z Ukrainą będzie determinowany przede wszystkim sytuacją na froncie, podażą towarów przeznaczonych na eksport, możliwością eksportu ukraińskich towarów przez porty Morza Czarnego oraz drożnością lądowych szlaków solidarnościowych. Dane wskazują, że w 2022 r. plony zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na Ukrainie zmniejszyły się o 34%, co powinno przełożyć się również na zmniejszenie eksportu.
Journals System - logo
Scroll to top