PRACA ORYGINALNA
BADANIE PRZYCZYNOWOŚCI W SENSIE GRANGERA NA RYNKU ZBÓŻ W POLSCE W LATACH 2007-2011
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Data akceptacji: 19-03-2013
Data publikacji: 19-03-2013
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;334(1):59–72
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy była analiza związków przyczynowych w sensie Grangera na rynku zbóż w Pol-sce. Badaniem objęto lata 2007-2011. Materiał empiryczny, to średnie tygodniowe ceny zbóż, gromadzone w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej i udostęp-nione na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na podstawie ich loga-rytmicznych przyrostów wyznaczono wybrane statystyki opisowe, a następnie weryfikowano normalność rozkładu i stacjonarność rozpatrywanych szeregów czasowych. Ostatnim etapem badania była analiza przyczynowości w sensie Grangera. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy zmiany cen danego zboża są przyczyną w sensie Grangera zmian cen innego zboża, wykorzy-stano test Grangera ze sprawdzianem w postaci statystyki Walda. Otrzymane wyniki ujawniły występowanie w badanym okresie zależności przyczynowych w sensie Grangera, choć nie dla wszystkich rozpatrywanych par zbóż.[b][/b]