PRACA ORYGINALNA
STAN I SZANSE ROZWOJU GOSPODARSTW TOWAROWYCH UZNANYCH ZA SŁABE EKONOMICZNIE
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
Data akceptacji: 14-03-2011
Data publikacji: 14-03-2011
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;326(1):81–104
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem opracowania była ocena sytuacji ekonomicznej trzech grup gospodarstw wydzie-lonych z próby o wielkości ekonomicznej 2-8 ESU. Jako sposób grupowania przyjęto poziom dochodu z gospodarstwa, wyniki przedstawiono w układzie kwartyli. Przesłanką było określe-nie perspektyw funkcjonowania gospodarstw w wydzielonych grupach – najlepszych, średnich i najsłabszych w przyszłości. W badaniach wykorzystano dane Polskiego FADN. Z przeprowadzonych analiz wynika, że największe szanse na dłuższe trwanie w latach następnych mają gospodarstwa najlepsze. W porównaniu do średnich i najsłabszych charakteryzowały się one korzystniejszą strukturą aktywów i kapitału. W jednostkach tych efektywniej wykorzystywano posiadany majątek oraz racjonalniej gospodarowano środkami obrotowymi, w tym kapitałem obcym na produkcję bieżącą. Odtwarzanie środków trwałych było również bardziej aktywne. Rachunek ekonomiczny przeprowadzony do dochodu z zarządzania (zysku) również wskazuje, że na jego uzyskanie mogli liczyć wyłącznie rolnicy, których gospodarstwa uznano za najlepsze. W grupie średnich i najsłabszych wystąpiła strata finansowa, a to oznacza że pełne koszty produkcji (koszty ekonomiczne) pokryte zostały tylko częściowo. Analiza stanu majątkowego i sytuacji finansowej wskazuje, że osoby zarządzające bada-nymi gospodarstwami, w tym również zaliczonymi do grupy najlepszych, powinny znacząco zmienić sposób gospodarowania.