PRACA ORYGINALNA
MECHANIZMY BARIER POZATARYFOWYCH W HANDLU ROLNO-SPOŻYWCZYM MIĘDZY POLSKĄ A CZECHAMI W RAMACH RYNKU WEWNĘTRZNEGO UE
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa
 
2
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnosciowej - Państwowy Instytut Badawczy
 
 
Data nadesłania: 11-09-2018
 
 
Data publikacji: 11-09-2018
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;356(3):57-75
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja mechanizmów barier pozataryfowych wpływających na wewnątrzunijną wymianę produktami rolno-spożywczymi na przykładzie handlu między Polską a Czechami. Na wstępie przedstawiono główne założenia teoretyczne swobodnego przepływu towarów w oparciu o kolejne etapy integracji gospodarczej według Balassa. Następnie omówiono wybrane przykłady zidentyfikowanych działań Czech w odniesieniu do importowanych z Polski artykułów rolno-spożywczych wraz z analizą potencjalnych mechanizmów ekonomicznych będących skutkiem tych działań. W kolejnej części przedstawiono efekty statystyczne prowadzonej wymiany handlowej, co pozwoliło sformułować wnioski dotyczące potencjalnych konsekwencji wprowadzanych barier. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że stosowane na rynku czeskim miękkie bariery pozataryfowe nie przyniosły znacząco negatywnych skutków dla ogólnego importu polskich produktów rolno-spożywczych do Czech. Negatywne konsekwencje wprowadzanych barier ponosili pojedynczy przedsiębiorcy, którzy, według władz czeskich, oferowali produkty niespełniające wymogów. Jednocześnie zidentyfikowano tradycyjne bariery administracyjne nałożone na wszystkich dostawców artykułów rolno-spożywczych na rynek czeski, które doprowadziłydo załamania się eksportu z Polski, podczas gdy jednocześnie utrzymał sięwzrost dynamiki głównych dostawców z innych państw członkowskich UE.
Journals System - logo
Scroll to top