PRACA ORYGINALNA
KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU OWOCOWO – WARZYWNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
Data akceptacji: 20-06-2011
Data publikacji: 20-06-2011
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;327(2):78–97
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Polskie przedsiębiorstwa przemysłu owocowo-warzywnego działają na zglobalizowanym rynku. Umiejętność konkurowania na rynkach zagranicznych staje się podstawowym wyznacznikiem ich siły konkurencyjnej. W 1994 roku udział przetwórstwa owocowo-warzywnego w całkowitym eksporcie przemysłu przetwórczego wynosił 3,3%, i obniżał się szybko w kolejnych latach. Także udział wartości sprzedanej przetworzonych i zakonserwowanych owoców i warzyw w wartości sprzedanej ogółem wyrobów przemysłowych zmalał z 1,5% w 2000 roku do 1,3% w 2008 roku. Odpowiedni udział w wartości sprzedanej artykułów spożywczych i napojów wynosił przeciętnie ok. 7% w latach 2000-2008. W artykule analizowano konkurencyjność przedsiębiorstw przetwórstwa owocowo – warzywnego. Konkurencyjność przedsiębiorstwa oznacza zdolność do konkurowania oraz umiejętność osiągania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej, a w odniesieniu do producentów żywności określa się ją, jako zdolność lokowania żywności na rynkach zagranicznych i umiejętność rozwijania efektywnego eksportu. W procesie tworzenia i realizowania międzynarodowej strategii przedsiębiorstwa najważniejszym zadaniem jest określenie własnej przewagi konkurencyjnej. Dla ustalenia tej przewagi niezbędna jest ocena wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rynku oraz potencjału konkurencyjnego firmy.