PRACA ORYGINALNA
UBEZPIECZENIA CHOROBOWE, WYPADKOWE I MACIERZYŃSKIE ROLNIKÓW – POTRZEBA ZMIAN
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
2
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Data nadesłania: 24-03-2021
Data ostatniej recenzji: 22-07-2021
Data akceptacji: 26-08-2021
Data publikacji: 23-09-2021
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;368(3):160–171
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem opracowania jest przedstawienie zakresu podmiotowego i przedmiotowego ubezpieczenia chorobowego, wypadkowego i macierzyńskiego rolników. Opracowanie odnosi się do dochodów i wydatków Funduszu Składkowego i ich korelacji z wysokością wypłacanych świadczeń. W opracowaniu wykorzystano metody analizy finansowej, metody analizy opisowej i logicznego wnioskowania. Wyniki badań przedstawiono w formie tabelarycznej. Na przestrzeni lat 2009-2019 nastąpił spadek liczby osób ubezpieczonych. Fundusz Składkowy, w miarę upływu lat, w coraz większym stopniu finansuje zadania pośrednio związane z ubezpieczeniem chorobowym, wypadkowym i macierzyńskim. Z przeprowadzonej oceny wynika, że aktualnie istniejące regulacje prawne dotyczące I filara ryzyk ubezpieczeniowych KRUS, tj. chorobowych, wypadkowych i macierzyńskich, zawarte w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników uległy dezaktualizacji i wymagają zmian. Nowego regulowania wymaga definicja wypadku przy pracy rolniczej. Chodzi tu o rozszerzenie zakresu działalności rolniczej o czynności związane z przetwórstwem surowców rolniczych, świadczeniem usług, dozorem i ochroną mienia oraz z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.