PRACA ORYGINALNA
SKUTKI DYWERSYFIKACJI PRODUKCJI W SPECJALISTYCZNYCH GOSPODARSTWACH MLECZNYCH – STUDIUM PRZYPADKU
 
Więcej
Ukryj
1
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin
 
 
Data publikacji: 11-12-2017
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;353(4):95-109
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Procesy specjalizacji i koncentracji zachodzące w produkcji mleka powodują duże uzależnienie gospodarstw od sytuacji cenowej na rynku. Jednym z działań, jakie mogą podjąć rolnicy w celu ograniczenia zmienności dochodów, przy jednoczesnym utrzymaniu stopnia profesjonalizacji, jest zróżnicowanie produkcji rolniczej i osiąganie dochodów z różnych działalności w gospodarstwie. W badaniach oceniono skutki dywersyfikacji poziomej modelowych gospodarstw mlecznych. Pod uwagę wzięto dwa sposoby prowadzenia produkcji żywca wołowego w gospodarstwie: utrzymywanie stada mlecznego wraz z opasaniem własnych cieląt oraz zakup zwierząt przeznaczonych do opasania. Obie strategie zakładały ograniczenie produkcji mleka w gospodarstwach przy jednoczesnym wprowadzeniu opasu bydła. W badaniachuwzględniono dwa scenariusze warunków otoczenia. Pierwszy zakładał stałe warunki działania gospodarstw z 2013 r. (poza płatnościami bezpośrednimi). Drugi scenariusz opierał się na prognozach zmian cen środków produkcji oraz wytwarzanych produktów. Wyniki wskazują, że różnicowanie produkcji przyniesie niższy dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego oraz dochód z tytułu zarządzania niż w przypadku utrzymania wysokiej specjalizacji w produkcji mleka. Uzyskane wyniki oznaczają ponadto, że wyższa dochodowość w sytuacji różnicowania produkcji może wystąpić w strategii opasania bydła pochodzącego z własnej produkcji.
Journals System - logo
Scroll to top