PRACA ORYGINALNA
POLSKIE GOSPODARSTWA ROLNE W PIERWSZYCH LATACH CZŁONKOSTWA
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Agriculture and Food Economy – National Research Institute Warsaw
Data akceptacji: 21-03-2010
Data publikacji: 21-03-2010
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2010;322 (Suplement)(1):76–89
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej zmieniło znacząco warunki gospo-darowania w polskim rolnictwie. Co więc w związku z tym zmieniło się w ostatnich latach w tym sektorze gospodarki ? To opracowanie zawiera próbę udzielenia odpo-wiedzi na to pytanie . Odpowiedzi te będą miały formę tez, ponieważ gromadzona wiedza ciągle jest niepełna. Dostępne materiały empiryczne pochodzą bowiem w większości z lat 2004 i 2005. Poruszone zostanie problematyka: dochodów gospodarstw rolnych w porówna-niu z dochodami okresu poprzedniego, nierównowagi ekonomicznej w gospodarst-wach i możliwości ekspansji gospodarstw zależnie od wielkości oraz kierunków produkcji. Sformułowane zostaną ponadto wnioski płynące z oceny kondycji ekono-micznej gospodarstw osób fizycznych, którzy większą część swych dochodów czerpią ze źródeł pozarolniczych, a także z oceny kondycji ekonomicznej tzw. gospodarstw wielkoobszarowych. Na podstawie analizy potencjału produkcyjnego i sytuacji eko-nomicznej gospodarstw rolnych oraz salda migracji wewnętrznej we wszystkich pols-kich gminach oceniona natomiast zostanie zasadność obowiązującej definicji obsza-rów o niekorzystnych warunkach (ONW). Końcową część opracowania zajmie próba oceny zdolności konkurowania polskich gospodarstw z gospodarstwami wybranych innych krajów unijnych.