PRACA ORYGINALNA
KOSZT KAPITAŁU I STRUKTURA KAPITAŁOWA PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY MIĘSNEJ NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE – DYSKUSJA NA TEMAT PROBLEMU WYCENY
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Data publikacji: 21-12-2018
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;357(4):80–102
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Koszt kapitału to ważny parametr w ocenie skuteczności wykorzystania źródeł finansowania przedsiębiorstw. Jest to również miara pozwalająca na dokonanie pośredniej weryfikacji podstawowego celu długofalowej działalności przedsiębiorstwa – wzrostu wartości. Jak dotąd nie opracowano w pełni przejrzystego modelu oceny kosztów kapitału zarówno w teorii, jak i praktyce. W rezultacie szacunki dotyczące kosztu kapitału i wartości spółek są w dużym stopniu subiektywne. Przeprowadzone badania – z wykorzystaniem modelu CA PM wraz z przyjętymi parametrami – świadczą o stabilności i precyzji zastosowanej metodologii. Szacowanie kosztów kapitału ma szczególne znaczenie w przedsiębiorstwach polskiego przemysłu mięsnego. Podmioty te (w latach objętych badaniem) były zobowiązane do zwiększenia nakładów inwestycyjnych z powodu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz konieczności dostosowania się do norm zachodnioeuropejskich i dalszej konsolidacji zarówno w wymiarze pionowym, jak i poziomym. Działania prorozwojowe wymagały zmian źródeł finansowania, a co za tym idzie – zmian w strukturze kapitału. Dylemat dotyczący „bezpieczniejszego”, ale droższego kapitału (właściciela) czy „tańszego”, ale mniej stabilnego kapitału zagranicznego (odsetkowego), pozostaje nierozwiązany do dnia dzisiejszego.