PRACA ORYGINALNA
MODELOWE UJĘCIE POPYTU NA CZYNNIKI WYTWÓRCZE
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa
2
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnosciowej - Państwowy Instytut Badawczy
Data nadesłania: 06-03-2020
Data ostatniej recenzji: 16-03-2020
Data akceptacji: 16-04-2020
Data publikacji: 23-06-2020
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;363(2):14–31
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Niniejsza publikacja ma charakter teoretyczny. Podjęto w niej próbę określenia hipotetycznej relacji między podażą produkcji rolnej określonej przez dany na nią popyt z jednej strony, a popytem na czynniki zaangażowane do jej wytworzenia z drugiej strony. Ujęte jest to w jednym modelu rozumowania z wykorzystaniem znanych w mikroekonomii prawidłowości i współczynników. W szczególności wykorzystano współczynniki elastyczności popytu, podaży i produkcji. Punktem wyjścia są założenia wynikające z funkcji popytu i trójczynnikowej funkcji produkcji oraz o racjonalnych wyborach producentów rolnych. Na drodze analizy teoretyczno-formalnej pozytywnie zweryfikowano hipotezę, iż relacja między podażą produkcji dla danego popytu na nią a popytem na czynniki produkcji jest określona przez zmiany efektywności produkcji. Dowiedziono tego poprzez odniesienie do siebie cenowych elastyczności produkcji i podaży oraz cenowych elastyczności popytu na czynniki produkcji względem produktu. Jest to próba wypełnienia luki badawczej w tym względzie.