PRACA ORYGINALNA
ROZWÓJ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I POTENCJALNY WPŁYW JEJ ZASTOSOWAŃ W ROLNICTWIE NA WYKORZYSTANIE SIŁY ROBOCZEJ I PRODUKTYWNOŚĆ
 
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Agricultural and Food Economics National Research Institute
 
 
Data nadesłania: 06-07-2022
 
 
Data ostatniej recenzji: 25-07-2022
 
 
Data akceptacji: 06-09-2022
 
 
Data publikacji: 22-12-2022
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2022;373(4):5–21
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence, AI) – dalej jako SI – jest jednym z najbardziej interesujących najnowszych osiągnięć technologicznych. Potencjalnie może znacząco wpłynąć na wszystkie obszary działalności gospodarczej, w tym na rolnictwo. Artykuł dotyczy dwóch kwestii, istoty faktycznej SI oraz jej najważniejszych obecnych i przewidywanych przyszłych zastosowań w rolnictwie, a także potencjalnego wpływu na wykorzystanie siły roboczej i produktywność tego sektora. Metody badawcze zastosowane w artykule to krytyczna analiza wybranych źródeł literaturowych oraz wnioskowanie dedukcyjne dotyczące prawdopodobnego wpływu zastosowania SI na wykorzystanie siły roboczej w rolnictwie i jego całkowitą produktywność czynnikową. Stwierdzono, że zastosowania SI w rolnictwie są liczne i bardzo zróżnicowane zarówno pod względem rozwiązań technologicznych, jak i zarządzanych procesów. Ponadto oczekuje się, że rynek zastosowań sztucznej inteligencji w rolnictwie będzie się rozwijał dość szybko ze względu na rosnącą tendencję do automatyzacji produkcji rolnej i procesów marketingowych. To nieuchronnie prowadzi do zastąpienia siły roboczej wyrafinowanymi maszynami i robotami. Generuje to również zapotrzebowanie na nowe kompetencje zawodowe potrzebne do zarządzania coraz bardziej kapitałochłonną produkcją rolną i powiązanymi procesami napędzanymi przez sztuczną inteligencję. Opierając się głównie na rozważaniach teoretycznych, można przypuszczać, że powszechne zastosowanie SI w rolnictwie powinno pozytywnie przyczynić się do wzrostu łącznej produktywności czynników produkcji (ang. Total Factor Productivity, TFP) sektora. W konsekwencji kraje, w których producenci rolni szybciej przyjmują rozwiązania SI, mogą zyskać przewagę konkurencyjną w produkcji żywności.