REVIEWS AND POLEMICS
AGNIESZKA POCZTA-WAJDA: POLITYKA WSPIERANIA ROLNICTWA A PROBLEM DEPRYWACJI DOCHODOWEJ ROLNIKÓW W KRAJACH O RÓŻNYM POZIOMIE ROZWOJU (THE POLICY OF AGRICULTURAL SUPPORT AND THE PROBLEM OF FARMER’S INCOME DEPRIVATION IN COUNTRIES AT DIFFERENT LEVELS OF ECONOMIC DEVELOPMENT)
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB
 
 
Publication date: 2018-03-29
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;354(1):214-220
 
Journals System - logo
Scroll to top