REVIEWS AND POLEMICS
ZROZUMIEĆ HISTORIĘ GOSPODARCZO-POLITYCZNO-SPOŁECZNĄ. IMPRESJE NA TLE KSIĄŻKI IMMANUELA WALLERSTEINA ANALIZA SYSTEMÓW-ŚWIATÓW. WPROWADZENIE (UNDERSTANDING ECONOMIC AND POLITICAL AND SOCIAL HISTORY. IMPRESSIONS BASED ON THE BOOK BY IMMANUEL WALLERSTEIN WORLD-SYSTEMS ANALYSIS: AN INTRODUCTION)
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej − Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 
 
Submission date: 2018-09-18
 
 
Publication date: 2018-09-11
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;356(3):209-214
 
Journals System - logo
Scroll to top