REVIEWS AND POLEMICS
ZROZUMIEĆ HISTORIĘ GOSPODARCZO-POLITYCZNO-SPOŁECZNĄ. IMPRESJE NA TLE KSIĄŻKI IMMANUELA WALLERSTEINA ANALIZA SYSTEMÓW-ŚWIATÓW. WPROWADZENIE (UNDERSTANDING ECONOMIC AND POLITICAL AND SOCIAL HISTORY. IMPRESSIONS BASED ON THE BOOK BY IMMANUEL WALLERSTEIN WORLD-SYSTEMS ANALYSIS: AN INTRODUCTION)
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej − Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Submission date: 2018-09-18
Publication date: 2018-09-11
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;356(3):209–214