RESEARCH PAPER
THE INFLUENCE OF CREDITS FOR AGRICULTURE ON NET PROFIT OF COOPERATIVE BANKS IN POLAND
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 
 
Publication date: 2018-12-21
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;357(4):60-79
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Niniejsze badanie ma na celu ustalenie, czy i w jakim stopniu kredyty dla rolnictwa, tzn. kredyty dla gospodarstw rolnych i kredyty preferencyjne, wpływały na poziom zysku netto banków spółdzielczych w Polsce w latach 2015-2017. Badanie pozwoliło stwierdzić między innymi, że kredyty dla gospodarstw rolnych odgrywają istotną role w generowaniu zysku netto dla małych, średnich i dużych banków spółdzielczych. Jednak wartości współczynnika regresji dla tej zmiennej były stosunkowo niskie z niewielką tendencją zwyżkową. Zmienna definiująca kredyty preferencyjne dla rolnictwa pojawiła się tylko w dwóch z dziewięciu zbudowanych modeli i to ze znakiem negatywnym. Dotyczyło to małych i średnich banków spółdzielczych. W przypadku dużych banków spółdzielczych kredyty preferencyjne dla rolnictwa nie miały decydującego znaczenia w generowaniu zysku netto. Można zatem stwierdzić, że kredyty preferencyjne nie przynoszą korzyści finansowych dla banków spółdzielczych. Banki spółdzielcze wspierają jednak takie kredyty, ponieważ są zobowiązane wypełnianiem swojej misji wobec swoich członków i środowiska, związanej z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich. Bez względu na powyższe konieczna będzie przebudowa dochodów finansowych obsługi kredytów preferencyjnych.
Journals System - logo
Scroll to top