RESEARCH PAPER
TENDENCIES FOR USAGE OF RAPESEED OIL AND MAIZE FOR BIOCOMPONENT PRODUCTION IN POLAND BETWEEN 2015 AND 2020
 
More details
Hide details
1
Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute
 
 
Submission date: 2022-06-03
 
 
Final review date: 2022-06-27
 
 
Acceptance date: 2022-07-28
 
 
Publication date: 2022-09-29
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2022;372(3):85-107
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
W Polsce sytuacja podażowo-popytowa na rynku biopaliw jest determinowana legislacyjnie za sprawą obligatoryjnego zużycia. Głównymi surowcami do produkcji biokomponentów są olej rzepakowy i kukurydza. Branża rzepaku jest nastawiona na produkcję na cele paliwowe, a udział kukurydzy, z jakiej wytwarza się etanol, jest wyraźnie mniejszy. Celem artykułu jest prezentacja sytuacji podażowo-popytowej na rynku oleju rzepakowego i kukurydzy wykorzystywanych na cele paliwowe w Polsce, a także analiza relacji ich cen i produkcji oraz zużycia benzyny i oleju napędowego. Analizą objęto lata 2015–2020, wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS ), Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN). Analiza statystyczna wykazała, że w latach 2015–2020 dynamika zużycia surowców do produkcji biopaliw przewyższała tempo wzrostu ich produkcji i zbiorów. Ocena relacji produkcji i zużycia paliw w kraju wykazała, że dominujący wpływ na ceny oleju rzepakowego i kukurydzy miał w badanym okresie popyt ze strony sektora paliwowego, a produkcja paliw miała mniej istotny udział w kreowaniu cen hurtowych oleju rzepakowego i skupu kukurydzy. Biopaliwa są istotnym i aktualnym zagadnieniem zarówno w kontekście nowej polityki energetycznej Unii Europejskiej (UE ) i Polski do 2040 roku, jak i inwazji Rosji na Ukrainę, czego jednym ze skutków jest kryzys energetyczny i zapowiedzi uniezależnienia się UE od rosyjskiej energii. W takiej sytuacji biopaliwa i surowce do ich produkcji mogą okazać się ważnym elementem poprawy bezpieczeństwa energetycznego.
Journals System - logo
Scroll to top