RESEARCH PAPER
ENVIRONMENTALLY ADJUSTED ANALYSIS OF AGRICULTURAL EFFICIENCY: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW OF FRONTIER APPROACHES
 
More details
Hide details
1
Poznań University of Economics and Business
 
 
Submission date: 2022-11-16
 
 
Final review date: 2022-12-19
 
 
Acceptance date: 2023-03-27
 
 
Publication date: 2023-03-30
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2023;374(1):20-41
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
O13
D24
Q1
Q5
 
TOPICS
ABSTRACT
W pracy dokonano przeglądu 200 artykułów dotyczących skorygowanej środowiskowo efektywności rolnictwa, które dostępne są w bazie Scopus. Na podstawie metody PRISMA ograniczono zakres przeglądu do prac, w których efektywność oceniana jest za pomocą analizy obwiedni danych (DEA) lub stochastycznej analizy granicznej (SFA). Celem pracy jest określenie, w jaki sposób analiza efektywności może być wzbogacona o uwzględnienie środowiskowych aspektów produkcji rolniczej, a także wskazanie trendów i luk badawczych. Jeśli chodzi o trendy, to większość opracowań dotyczy rolnictwa w Europie, z zauważalną tendencją wzrostową w liczbie prac dotyczących Azji. Badane kierunki produkcji to głównie uprawy polowe i mleczarstwo, a analizy prowadzone są najczęściej na poziomie gospodarstw. Obserwuje się też rozbudowywanie typowego modelu efektywności ekonomicznej o nowe, szkodliwe dla środowiska, nakłady lub niepożądane efekty, którymi były najczęściej nawożenie, wpływ na klimat, ochrona roślin, ślad wodny i zużycie energii. Najczęściej analizowanymi determinantami były cechy rolników, skala produkcji, stopień intensyfikacji, praktyki rolnicze, jakość środowiska produkcyjnego, otoczenie makroekonomiczne, specjalizacja, praktyki środowiskowe i cechy gospodarstwa. Zidentyfikowano także luki badawcze w analizowanym obszarze. Liczba studiów przypadku z Afryki i Ameryki Północnej jest ograniczona, podobnie jak badań na poziomie terenowym i lokalnym oraz tych, które dotyczą produkcji ogrodniczej i zwierzęcej, innej niż mleczna. Podejścia wykorzystujące metodę SFA są słabo rozwinięte w porównaniu z DEA, podobnie jak podejścia inne niż wykorzystujące dodatkowe nakłady/wydatki. W szczególności obiecujące wydaje się podejście oparte na produkcji ubocznej. Ograniczoną uwagę zwrócono na kwestie takie jak stan gleby, różnorodność biologiczna, wytwarzanie odpadów w rolnictwie oraz pozytywne efekty zewnętrzne dostarczane przez rolnictwo. Interesującym i mniej zbadanym obszarem w zakresie determinantów wydajności pozostają cechy behawioralne rolników.
Journals System - logo
Scroll to top