Zasady recenzowania artykułów

ZASADY RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW NADESŁANYCH DO REDAKCJI
ZAGADNIEŃ EKONOMIKI ROLNEJ

1. Artykuły są recenzowane przez dwóch recenzentów zgodnie z zasadą podwójnej anonimowości (double – blind review process), czyli Autorzy i Recenzenci nie znają swojej tożsamości.

2. Artykuły, które nie spełniają elementarnych wymogów poprawności językowej bądź też sporządzone zostały niezgodnie z wymogami redakcyjnymi mogą zostać odesłane Autorowi bez poddawania ich procesowi recenzowania.

3. Do oceny artykułu powoływani są dwaj Recenzenci zewnętrzni, spełniający poniższe kryteria:
są afiliowani w innej jednostce niż Autor artykułu
nie są członkami Redakcji ZER
posiadają co najmniej stopień doktora i odpowiedni dorobek naukowy gwarantujący odpowiedni poziom recenzji
w przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów
jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora artykułu.

4. Komitet Redakcyjny i Redaktor Naczelny, po wstępnej weryfikacji artykułów, przekazuje je Recenzentom, którzy w umówionym terminie przygotowują recenzje na udostępnionych im przez Redakcję formularzach. Recenzenci oceniają artykuł mając na uwadze: merytoryczną wartość artykułu, poprawność zastosowanej metody, logikę wywodu, spójność treści z tematem artykułu, poprawność językową artykułu, właściwie dobraną literaturę.

5. Recenzja kończy się jednoznaczną konkluzją:
dopuszczenia artykułu do publikacji bez poprawek,
dopuszczenia artykułu do publikacji po wprowadzeniu zasugerowanych poprawek,
odrzucenia artykułu

6. Recenzenci traktują recenzowane artykuły z poszanowaniem zasady poufności i nie wykorzystują informacji uzyskanych przy tej okazji przed opublikowaniem artykułu.

7. Uwagi Recenzenta są przekazywane Autorowi artykułu. Jeśli recenzent uzależnia opublikowanie artykułu od dokonania w nim sugerowanych przez siebie zmian, Autor ma obowiązek to uczynić zgodnie ze sformułowanymi przez Recenzenta uwagami.

8. Autor może odnieść się do sugestii Recenzenta przedstawiając swoje umotywowane stanowisko Redakcji.

9. Publikowane mogą być artykuły posiadające dwie pozytywne recenzje.

10. Decyzję o publikacji artykułu podejmują Redaktorzy tematyczni po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.

11. Nazwiska Recenzentów poszczególnych numerów nie są ujawniane.

12. Redakcja podaje do publicznej wiadomości listę Recenzentów współpracujących na stronie internetowej czasopisma.

13. Pobierz formularz recenzji