ZASADY ZGŁASZANIA ARTYKUŁÓW DO REDAKCJI

1. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej zamieszczają artykuły z zakresu: ekonomiki rolnictwa, organizacji przedsiębiorstw rolnych i polityki agrarnej.

2. Artykuł zakwalifikowany przez Redakcję do druku nie może być przed ukazaniem się w Zagadnieniach publikowany w innych czasopismach.

3. Oprócz artykułów Zagadnienia przyjmują:
-  recenzje książek i czasopism,
-  materiały statystyczne przygotowane do publikacji,
-  sprawozdania z posiedzeń naukowych i zjazdów,
-  inne informacje o życiu naukowym w wymienionych wyżej  dziedzinach.

4. Poszczególne artykuły nie powinny przekraczać łącznie z tabelami i wykresami 20 stron maszynopisu. 

5. Do artykułu należy dołączyć jego streszczenie, ukazujące zarys całego artykułu, słowa kluczowe w języku oryginalnym (minimum 6) oraz kody JEL (minimum 3), których wykaz znajduje się w zakładce "DLA AUTORÓW" . 

6. Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów tekstu, ograniczenia liczby rysunków, tabel i wykresów w ramach opracowania redakcyjnego. 

7. W przypadku występowania współautorów, Redakcja prosi o podanie wkładu poszczególnych Autorów w powstanie artykułu – zapora ghostwriting (afiliacji Autora, koncepcji, założeń i metod).

8. Artykuły należy przesyłać na adres e-mail: zer@ierigz.waw.pl, oraz w menu (po lewej stronie)  DLA AUTORÓW – zakładka Dodaj manuskrypt ( pobierz instrukcję).

9. Oprócz nazwy i adresu instytucji Autora należy podać adres e-mail oraz numer telefonu.

10. Wymagania techniczne:
-  wykresy, rysunki w kolorze i w wersji edytowalnej,
-  tabele przygotowane w wersji edytowalnej w Wordzie.

11. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia pracy oraz nie zwraca artykułów przeznaczonych do druku. Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie 1 egz. autorski.