Zasady recenzowania artykułów
 
 • Artykuły są recenzowane przez dwóch recenzentów zgodnie z zasadą podwójnej anonimowości (double – blind review process), czyli Autorzy i Recenzenci nie znają swojej tożsamości.
 • Artykuły, które nie spełniają elementarnych wymogów poprawności językowej bądź też sporządzone zostały niezgodnie z wymogami redakcyjnymi mogą zostać odesłane Autorowi bez poddawania ich procesowi recenzowania.
 • Do oceny artykułu powoływani są dwaj Recenzenci zewnętrzni, spełniający poniższe kryteria:
  • są afiliowani w innej jednostce niż Autor artykułu
  • nie są członkami Redakcji ZER
  • posiadają co najmniej stopień doktora i odpowiedni dorobek naukowy gwarantujący odpowiedni poziom recenzji
  • w przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora artykułu.
 • Komitet Redakcyjny i Redaktor Naczelny, po wstępnej weryfikacji artykułów, przekazuje je Recenzentom, którzy w umówionym terminie przygotowują recenzje na udostępnionych im przez Redakcję formularzach. Recenzenci oceniają artykuł mając na uwadze: merytoryczną wartość artykułu, poprawność zastosowanej metody, logikę wywodu, spójność treści z tematem artykułu, poprawność językową artykułu, właściwie dobraną literaturę.
 • Recenzja kończy się jednoznaczną konkluzją:
  • dopuszczenia artykułu do publikacji bez poprawek,
  • dopuszczenia artykułu do publikacji po wprowadzeniu zasugerowanych poprawek,
  • odrzucenia artykułu
 • Recenzenci traktują recenzowane artykuły z poszanowaniem zasady poufności i nie wykorzystują informacji uzyskanych przy tej okazji przed opublikowaniem artykułu.
 • Uwagi Recenzenta są przekazywane Autorowi artykułu. Jeśli recenzent uzależnia opublikowanie artykułu od dokonania w nim sugerowanych przez siebie zmian, Autor ma obowiązek to uczynić zgodnie ze sformułowanymi przez Recenzenta uwagami.
 • Autor może odnieść się do sugestii Recenzenta przedstawiając swoje umotywowane stanowisko Redakcji.
 • Publikowane mogą być artykuły posiadające dwie pozytywne recenzje.
 • Decyzję o publikacji artykułu podejmują Redaktorzy tematyczni po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
 • Nazwiska Recenzentów poszczególnych numerów nie są ujawniane.
 • Redakcja podaje do publicznej wiadomości listę Recenzentów współpracujących na stronie internetowej czasopisma.
 • Pobierz arkusz recenzji
 •  
  eISSN:2392-3458
  ISSN:0044-1600