Instrukcja dla Autorów
 

ZASADY ZGŁASZANIA ARTYKUŁÓW DO REDAKCJI:


 1. Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej zamieszczają artykuły z zakresu: ekonomiki rolnictwa, organizacji przedsiębiorstw rolnych i polityki agrarnej.
 2. Artykuł zakwalifikowany przez Redakcję do druku nie może być przed ukazaniem się w Zagadnieniach publikowany w innych czasopismach.
 3. Oprócz artykułów Zagadnienia przyjmują:
  - recenzje książek i czasopism,
  - materiały statystyczne przygotowane do publikacji,
  - sprawozdania z posiedzeń naukowych i zjazdów,
  - inne informacje o życiu naukowym w wymienionych wyżej dziedzinach.
 4. Poszczególne artykuły nie powinny przekraczać łącznie z tabelami i wykresami 20 stron maszynopisu.
 5. Do artykułu należy dołączyć jego streszczenie, ukazujące zarys całego artykułu, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (minimum 6) oraz kody JEL (minimum 3), których wykaz znajduje się w zakładce "Instrukcja dla autorów" .
 6. Redakcja zastrzega sobie prawo do tłumaczenia tekstu, jego skrótów, ograniczenia liczby rysunków, tabel i wykresów w ramach opracowania redakcyjnego.
 7. W przypadku występowania współautorów, Redakcja prosi o podanie wkładu poszczególnych Autorów w powstanie artykułu – zapora ghostwriting ( afiliacji Autora, koncepcji, założeń i metod ).
 8. Artykuły należy przesyłać przez stronę internetową: www.zer.waw.pl w menu zakładka: "Wyślij swój artykuł".
 9. Oprócz nazwy i adresu instytucji Autora należy podać adres e-mail oraz numer telefonu.
 10. Wymagania techniczne:
  - wykresy, rysunki w kolorze i w wersji edytowalnej,
  - tabele przygotowane w wersji edytowalnej w Wordzie.
 11. Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie 1 egz. autorski.
 12. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia pracy oraz nie zwraca artykułów przeznaczonych do druku.

Zalecenia edytorskie dotyczące bibliografii:

PL - Zasady APA.pdf

Kody JEL:

JEL classification codes - Wikipedia.pdf
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600